Hernieuwbare Energiesector sluit IMVO-akkoord voor duurzame productie

Gepubliceerd 24 maart 2023

Op maandag 6 maart is een nieuw internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector ondertekend. Zonne- en windenergiebedrijven, brancheorganisaties, de Nederlandse overheid, kennisinstituten, ngo’s en vakbonden zetten hun handtekening. Met dit akkoord pakken ze samen risico’s op het gebied van mensenrechtenschendingen en milieuschade aan. Ook proberen ze deze risico’s vanaf nu te voorkomen.

Zonne- en windenergie

De productie van zonnepanelen en windmolens kan negatieve gevolgen hebben voor mens, milieu en biodiversiteit. Zo kunnen bedrijven te maken krijgen met problemen als ontbossing en het verlies van natuurlijke leefgebieden van dieren. Ook mensenrechtenschendingen, zoals dwang- en kinderarbeid, gebrek aan vakbondsvrijheid, onveilige werkomstandigheden en uitbuiting van de rechten van lokale gemeenschappen, kunnen voorkomen in de productieketens van zonne- en windenergie. De ketens zijn complex en missen transparantie, waardoor problemen niet door een individueel bedrijf kunnen worden aangepakt. Diverse internationale bedrijven uit de zonne- en windenergiesector hebben zich daarom aangesloten bij het akkoord. Door samenwerking willen zij een positieve impact hebben.

Internationale richtlijnen en toekomstige wetgeving

Het akkoord heeft een looptijd van vijf jaar en wordt ondertekend door veel partijen. Door deelname verbinden bedrijven zich aan internationale richtlijnen van de OESO en VN. Hiermee bereiden zij zich ook voor op toekomstige IMVO-wetgeving. De samenwerking wordt ondersteund door de ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat, brancheorganisaties, financiële instellingen en belangenverenigingen. De aangesloten kennisinstituten, ngo’s, vakbonden en de SER gaan bedrijven ondersteunen met hun kennis en expertise bij de toepassing van IMVO.

SigningREnergy-HE-website

Samenwerking

De komende jaren richten de partijen zich op het in kaart brengen van de activiteiten van individuele bedrijven en bijbehorende risico’s. Daarnaast worden praktijkervaringen gedeeld en gezamenlijke projecten opgestart om verbeteringen door te voeren. De deelnemende partijen zetten zich samen in om het bewustzijn rondom het belang van duurzame ketens te vergroten en hoger op de maatschappelijke agenda te krijgen.

Een overzicht van alle deelnemende partijen en het IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector zijn te raadplegen op de website.

Kees Vendrik, voorzitter IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector: “Het belang van zonne- en windenergie voor de energietransitie is inmiddels glashelder. De toenemende vraag naar hernieuwbare energie in Nederland en Europa mag echter niet ten koste gaan van sociale en ecologische omstandigheden elders in de wereld. Daarom ben ik ontzettend blij dat we vandaag het IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector ondertekenen. Ik kijk ernaar uit om samen met alle deelnemende partijen aan de slag te gaan. Want alleen samen kunnen we de problemen in de keten het hoofd bieden en verder verduurzamen.”