Update Programma Verbindingen Aanlanding Wind op Zee (VAWOZ)

Gepubliceerd 21 april 2023

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is gestart met het Programma Verbindingen Aanlanding Wind op Zee (Programma VAWOZ) 2031-2040. De aftrap van Programma VAWOZ vond plaats in de vorm van een gezamenlijk webinar met de partiële herziening van het Programma Noordzee 2022 – 2027 en het nieuwe Energie Infrastructuur Plan Noordzee (EIPN). Je kunt de Q&A van het webinar hier lezen.

Van 3 maart tot en met 13 april heeft het Voornemen en voorstel voor participatie ter inzage gelegen. In het voornemen staat meer informatie over het Programma VAWOZ. Zo weten stakeholders en andere belangstellenden bij de start van het programma wat de aanleiding voor en het doel van het programma zijn en hoe het proces er op hoofdlijnen uitziet. In het voorstel voor participatie staat hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat maatschappelijke organisaties, burgers, bedrijven en bestuursorganen wil betrekken bij het programma.

In totaal zijn er ruim dertig reacties binnengekomen gedurende de terinzagelegging van onder andere burgers, leidingeigenaren, havenbedrijven en belangenbehartigers. Zij doen suggesties op het gebied van proces, bijvoorbeeld hoe participatie verder vorm te geven (dit wordt verwerkt in het Participatieplan 1.0, verwacht in juni) en er zijn al eerste oplossingsrichtingen aangedragen voor de aanlanding van de windenergie van zee. Alle binnengekomen reacties worden beantwoord. Dit doen we met een nota van antwoord, die we ook op de VAWOZ-website publiceren.

De periode tot aan de zomer staat in het teken van het uitwerken van kansrijke oplossingsrichtingen. Dit zijn routes op hoofdlijnen voor elektrische- en waterstofverbindingen. Hiermee leggen we de basis voor de alternatieven die in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) worden opgenomen en in het Plan MER en Integrale Effectenanalyse (IEA) worden onderzocht. Medio mei vinden op regionaal niveau de eerste werksessies plaats met professionele stakeholders zoals natuur- en milieuorganisaties, brancheorganisaties, havenbedrijven en decentrale overheden.

Op basis van de oogst van de sessie wordt een volgende slag geslagen met de kansrijke oplossingsrichtingen. Voor publicatie van de concept-NRD vinden 3 regionale werksessies plaats. In iedere werksessie leggen we de meest recente uitwerking van de tracering voor om deze aan te scherpen. Zo komen onderdelen van de NRD samen met belanghebbenden tot stand en kunnen mogelijke vraagstukken of dilemma’s tussentijds aangekaart worden in de regionale ambtelijke / bestuurlijke overleggen.