Zeezoogdieren

Infographic 9 zeezoogdieren Vogels Vissen Vissen

Zeezoogdieren ondervinden last van het heigeluid in de aanlegfase van het windpark. Dit gebied is dan tijdelijk ongeschikt als rust- en foerageergebied voor de zeezoogdieren.

Maatregel: geluidsnormen

Bij het heien van de funderingen van de windturbines in de zeebodem gelden geluidsnormen die niet overschreden mogen worden. Daarvoor plaatst men een (bellen)scherm rondom de funderingspaal. Geluidssignalen voorafgaand aan het heien verjagen zeezoogdieren, zodat ze niet doof worden. Heien begint rustig, zodat eventueel achtergebleven zeezoogdieren de tijd hebben om naar een veilige locatie te zwemmen.De vergunninghouder moet het geluidsniveau tijdens het heien continu meten en binnen 48 uur rapporteren aan de Rijksoverheid. Schepen die door of namens de vergunninghouder worden ingezet, moeten bij hun vaarbewegingen rekening houden met de zeehonden.


Terug naar "Natuur"