Raad van State geeft akkoord voor Net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha)

Gepubliceerd 19 mei 2020

Woensdag 13 mei 2020 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de besluiten voor Net op zee Hollandse Kust (noord) en (west Alpha). Deze besluiten zijn noodzakelijk voor het aansluiten van de windparken Hollandse Kust (Noord) en het noordelijk deel van het windpark op zee Hollandse Kust (west Alpha) op het landelijk hoogspanningsnet. De Raad van State geeft aan dat de platforms op zee, de ondergrondse kabelsystemen en het transformatorstation op het industrieterrein bij Wijk aan Zee gerealiseerd mogen worden. De uitspraak van de Raad van State is na te lezen via de website van de Raad van State:  uitspraak Raad van State.

Samenvatting van de uitspraak

Vanwege de uitspraak van 29 mei 2019 over het Programma Aanpak Stikstof vernietigt de Raad van State het Inpassingsplan, de Omgevingsvergunning en de vergunning Wet natuurbescherming, maar laat de rechtsgevolgen van de besluiten in stand. De ministers en het college van B&W van Gemeente Beverwijk hoeven geen nieuwe besluiten te nemen. Dit is omdat met een extra ecologische onderbouwing is aangetoond dat het project de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied "Noord-Hollands Duinreservaat" niet zal aantasten, als gevolg van de tijdelijke en beperkte toename van stikstofdepositie.

Uit de uitspraak blijkt dat de onderzoeken naar het toekomstige geluid van het transformatorstation correct zijn en volstaan. TenneT hoeft geen extra geluidreducerende maatregelen toe te passen. Toch heeft TenneT al eerder ervoor gekozen extra maatregelen te willen nemen en heeft hiervoor eind vorig jaar een vergunning aangevraagd en gekregen. Dit betekent dat TenneT gehoor heeft gegeven aan het verzoek van bewoners van Beverwijk en Wijk aan Zee om het transformatorstation zodanig aan te passen dat het minder geluid maakt dan oorspronkelijk was voorzien.

Met de uitspraak zien TenneT en het ministerie van EZK bevestigd dat het zoeken naar het tracé (alternatievenonderzoek) en de locatiekeuze voor het transformatorstation zorgvuldig zijn uitgevoerd.