Routekaart Windenergie op zee: publicaties windenergiegebieden

Gepubliceerd 4 februari 2021

In dit bericht vind je informatie over de publicatie van een aantal besluiten voor verschillende windenergiegebieden van de routekaart Windenergie op Zee. Het zijn diverse besluiten uit verschillende fasen van het proces. Daarom volgt onder de bekendmaking van de publicaties een korte toelichting: Hoe zat het ook alweer met het de rol van de kavelbesluiten in het proces om te komen tot een windpark op zee? Nadere informatie kunt u ook vinden in de kennisgevingen. Wat wordt er de komende weken gepubliceerd?

Windenergiegebied Ten noorden van de Waddeneilanden

  • Concept NRD

Vanaf afgelopen vrijdag 29 januari tot en met donderdag 11 maart 2021 ligt de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) ter inzage. In de concept-NRD wordt beschreven wat er in de MER voor kavelbesluit windenergiegebied Ten noorden van de Waddeneilanden zal worden onderzocht.

Nadere informatie kunt u vinden in de kennisgeving. Eenieder kan zienswijzen op deze notitie indienen bij het bevoegde gezag.

Waar kunt u de stukken inzien?

U kunt de concept-NRD inzien:

  • digitaal op de website van Bureau energieprojecten
  • op papier: op het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag.

Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 070 379 89 79. U kunt op vertoon van uw legitimatiebewijs de stukken inzien.

  • Voorbereidingsbesluit windenergiegebied Ten noorden van de Waddeneilanden

Het voorbereidingsbesluit is op 4 februari 2021 gepubliceerd. Dit besluit is ter kennisgeving, hierop is geen inspraak mogelijk. De link naar het bericht in de Staatscourant wordt vermeld op de pagina van Bureau energieprojecten.


 Windenergiegebied Hollandse Kust (west)

  • Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (west) VI en VII

Vanaf vrijdag 5 februari tot en met donderdag 18 maart 2021 liggen de ontwerpkavelbesluiten voor Hollandse Kust (west) VI en VII met bijbehorende milieueffectrapportages ter inzage.

  • Milieueffectrapportages kavels Hollandse Kust (west) VI en VII

Bij de ontwerpkavelbesluiten liggen ook de milieueffectrapportages ter inzage. Deze stukken worden in dezelfde procedure gepubliceerd en ter inzage gelegd. Ook op de milieueffectrapportages is dus inspraak mogelijk.

Waar kunt u de stukken inzien?

-digitaal op de website van Bureau energieprojecten

-papier: op het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag.

Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 070 379 89 79. U kunt op vertoon van uw legitimatiebewijs de stukken inzien;

Nadere informatie kunt u vinden in de kennisgeving.


Definitief wijzigingsbesluit Borssele, Hollandse kust (zuid) en (noord)

Van vrijdag 12 februari tot en met vrijdag 26 maart ligt het Definitief Wijzigingsbesluit ter inzage. Dit is een wijzigingsbesluit voor de eerste tien kavelbesluiten van windenergiegebieden Borssele, Hollandse Kust (zuid) en Hollandse Kust (noord). Van 29 mei 2020 tot en met 9 juli 2020 heeft het ontwerpwijzigingsbesluit ter inzage gelegen. Belanghebbenden die hier een zienswijze op hebben ingediend, kunnen beroep instellen.

Nadere informatie kunt u vinden in de kennisgeving.

Toelichting proces kavelbesluiten

Het proces om tot kavelbesluit te komen bestaat uit een aantal stappen:

1. Conceptnotitie reikwijdte en detailniveau (cNRD) en Voorbereidingsbesluit

a. In de cNRD wordt beschreven wat er in de milieueffectrapportage (MER) voor het kavelbesluit zal worden onderzocht.

b. Het voorbereidingsbesluit wordt meestal ongeveer tegelijk gepubliceerd en is bedoeld om te voorkomen dat de ruimte binnen de kavel in het windenergiegebied, waarvoor een kavelbesluit in voorbereiding is, minder geschikt wordt voor de verwezenlijking van het windpark.

2. Ontwerpkavelbesluit en MER

a. In het ontwerpkavelbesluit wordt voorgesteld waar en onder welke voorwaarden een windpark gebouwd en geëxploiteerd mag worden. Voor de locatie van de windparken bouwt het kavelbesluit voort op de windenergiegebieden die in het nationale beleid daarvoor op zee zijn aangewezen.

b. In de MER staat beschreven welke onderzoeken zijn gedaan om de gevolgen voor het milieu en de gebruiksfuncties op de Noordzee in beeld te brengen.

3. Definitief kavelbesluit

a. In het definitief kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden een windpark gebouwd en geëxploiteerd mag worden.

4. Wijzigingsbesluit

Een wijzigingsbesluit is een bijzonder besluit dat alleen genomen wordt als er voortschrijdend inzicht is dat bijvoorbeeld voor ecologie en veiligheid van het windpark belangrijk is. Een wijzigingsbesluit betreft altijd één of meerdere onherroepelijke kavelbesluiten. De wijziging betreft alleen specifieke onderdelen van dat besluit. Daarom hoeft niet het hele onherroepelijke kavelbesluit opnieuw in procedure.

Mogelijkheid tot inspraak en beroep:

  • Bij de cNRD, het ontwerpkavelbesluit en de MER is het mogelijk om een zienswijze in te dienen. Deze zienswijzen kunnen worden verwerkt in de definitieve besluiten.
  • Op definitieve besluiten volgt een periode waarin het mogelijk is beroep aan te tekenen tegen het besluit. Na afronding van deze beroepsperiode wordt het definitieve kavelbesluit een onherroepelijk kavelbesluit.

Hoe gaat het verder?

Om te komen tot een windpark op zee wordt met een tender een bedrijf gezocht om het windpark te bouwen. Voor de aansluiting van dit windpark wordt door TenneT een platform op zee, een kabel naar land en de aansluiting op het landelijk stroomnet gerealiseerd. De netten op zee doorlopen aparte procedures, zie daarvoor: https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten onder Hoogspanning en https://www.netopzee.eu/.

Op de pagina Meedoen aan besluitvorming kunt u hier meer informatie over vinden.