voorkeursalternatief voor kabeltracé Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden (TNW) gekozen

Gepubliceerd 16 januari 2021

Ministeries kiezen voorkeursalternatief voor kabeltracé Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden (TNW).

Het beoogde kabeltracé voor de aansluiting van een toekomstig windpark is bekend. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft in overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gekozen voor het tracé Eemshaven-West.

Bij dit tracé komen de kabels via het Oostelijke punt van Schiermonnikoog aan land, waarna het tracé parallel aan de kust Oostelijk naar de Eemshaven loopt. Dit voorkeursalternatief (VKA) raakt de gemeenten Schiermonnikoog en Het Hogeland.

Eemshaven is een logisch aansluitpunt voor de kabels van windparken op zee vanwege de regionale ambities voor een duurzame, toekomstbestendige industrie én vanwege haar functie als energieknooppunt. De overheid en het bedrijfsleven willen de energie van TNW gebruiken om deze duurzaamheidsambities verder in te vullen. Het tracé gaat door dunbevolkt gebied en is ten opzichte van een aantal andere tracés technisch minder complex. Het tracé is qua kosten een middenmoter en gaat ongeveer 30 kilometer door hoogwaardige agrarische gronden. Het risico van verzilting is hierbij een aandachtspunt. Ook het doorkruisen van Unesco Werelderfgoed en Natura 2000-gebied de Waddenzee vereist een nauwkeurige inpassing.

De precieze milieueffecten worden in de volgende fase onderzocht. Ten aanzien van het transformatorstation zijn voor de route Eemshaven West twee opties mogelijk. Het gaat hierbij om de locaties de Waddenweg en de Middenweg. Beide locaties worden komende maanden verder uitgewerkt. De geschiktheid kan dan beter worden ingeschat. Uiteindelijk wordt het beste alternatief gekozen.

Afbeelding van voorbereidingsbesluit Eemshaven West (zoekstrook) inclusief de twee opties voor een transformatorstation
Afbeelding van voorbereidingsbesluit Eemshaven West (zoekstrook) inclusief de twee opties voor een transformatorstation

Keuze

De ministeries hebben hun keuze gemaakt op basis van de Integrale Effecten analyse (IEA), de reacties vanuit de omgeving (waaronder Rijkswaterstaat) die hierop zijn ingediend, het regioadvies van de dertien lokale en regionale overheden en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage fase 1. Het voorkeursalternatief is in lijn met het regioadvies.

Het vervolg

Om te voorkomen dat in het gebied waar het kabeltracé komt ruimtelijke ontwikkelingen plaats vinden die het gebied minder geschikt maken voor het project, is door de ministeries van EZK en BZK een voorbereidingsbesluit genomen. Hierin is bepaald voor welk gebied het inpassingsplan wordt voorbereid. Het voorbereidingsbesluit is op 15 januari 2021 gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.bureau-energieprojecten.nl en ligt ter inzage van 15 januari tot en met 25 februari 2021

Informatie

In het filmpje over het VKA, te vinden op www.rvo.nl/ten-noorden-van-de-waddeneilanden , wordt een verdere toelichting gegeven over de gemaakte keuze en de vervolgprocedure. We kunnen ons voorstellen dat u concrete vragen of behoefte heeft aan meer informatie. Laat het ons vooral weten. Afhankelijk van uw voorkeur, kunt u ons bellen of mailen. Wij zijn te bereiken via het contactformulier op www.rvo.nl/ten-noorden-van-de-waddeneilanden of telefonisch via 070 379 89 79. Vanwege de Coronamaatregelen worden er momenteel geen fysieke informatiebijeenkomsten georganiseerd. Wel kunt u een telefonische afspraak maken of zich inschrijven voor de digitale nieuwsbrief van TenneT op www.netopzee.eu/tennoordenvandewaddeneilanden. Zo blijft u op de hoogte van de stand van zaken en belangrijke momenten in het project.