Investeringen in leefomgeving

Nederland werkt aan een toekomst met duurzame energie. Dit vraagt om een verbouwing van ons land. In de Routekaart 21 GW staat waar de komende jaren windparken op de Noordzee komen. De elektriciteit van deze toekomstige windparken gaat via kabels en leidingen naar land. De bouw en aansluiting van deze windparken heeft impact op de regio waar de energie aan land komt. Het kabinet stelt € 210 miljoen beschikbaar om te investeren in de leefbaarheid in deze regio’s.

Het gaat hierbij alleen om de regio’s waar windparken van de Routekaart 21 GW aan land komen. Aanlandingen voor nog aan te wijzen windenergiegebieden bijvoorbeeld van het Programma Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee (VAWOZ) 2031-2040, maken dus geen aanspraak op dit geld. Zo is de verdeling tussen lusten en lasten eerlijker.

De komende jaren maken we ruimte voor de aansluiting van energie in de regio’s:

  • Eemshaven/Noord-Nederland
  • Borsele/Zeeland
  • Noordzeekanaalgebied
  • Maasvlakte/Rotterdam
  • Moerdijk/Geertruidenberg

Er komen ook bouwprojecten om de kabels en leidingen aan te leggen. Op zee gaat het om de aanleg van platforms en kabels. Op land gaat het om kabels, converterstations en de aansluiting op het hoogspanningsnet.

Gebiedsinvesteringen

Om de nieuwe infrastructuur goed in te passen in het landschap stelt het kabinet in 2022 in totaal € 500 miljoen beschikbaar. Een nieuw kabinet zal dit najaar de verdeling van het resterende geld voor de tweede ronde uitwerken.

Met de gebiedsinvesteringen werkt de Rijksoverheid samen met medeoverheden aan hun toekomst. De investeringen moeten de leefbaarheid in deze regio’s versterken. Het geld kan bijvoorbeeld bijdragen aan:

  • het behouden en versterken van de natuur;
  • het verbeteren van de fysieke leefomgeving;
  • het versterken van de regionale economie;
  • het versnellen en toepassen van de energietransitie.

Gerelateerd nieuws