Ruim 2200 reacties op onderzoeksplan aanlanding windenergie op zee

Gepubliceerd 17 april 2024

Van 23 februari tot en met 4 april 2024 lag de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van het Programma Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee – 2031-2040 ter inzage. Dit is het ‘onderzoeksplan’ van het programma, waarin kansrijke kabelroutes en aansluitlocaties voor windenergie op zee staan. De terinzagelegging leverde 2273 reacties op.

Wat staat er in het onderzoeksplan?

Het Programma Verbindingen Aanlandingen Wind Op Zee (VAWOZ) onderzoekt hoe we tussen  2031 en 2040 ongeveer 29 gigawatt aan windenergie aan land kunnen brengen. En hoe we deze energie kunnen aansluiten op het hoogspanningsnet of het toekomstig waterstofnetwerk. Het onderzoeksplan van het Programma Verbindingen Aanlandingen Wind Op Zee (VAWOZ) volgt uit onderzoeken in het afgelopen jaar. Het programma verkende voor het concept-onderzoeksplan samen met belanghebbenden in de verschillende regio’s aansluitlocaties voor windenergie op zee en mogelijke routes voor gelijkstroomkabels en waterstofleidingen.

Informatiebijeenkomsten en webinar

Tijdens de terinzagelegging kon u een officiële reactie indienen. Ook organiseerde het programma in deze periode op de mogelijke aanlandlocaties 16 informatiebijeenkomsten. Hier legde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het programma en het onderzoeksplan aan u uit. Verder kon u op dinsdag 19 maart een webinar kijken. Dit webinar bestond uit 2 onderdelen:

  • Een algemene uitleg over het programma en het onderzoeksplan.
  • Break-out sessies met meer uitleg over de plannen in de verschillende regio’s.

Het eerste (plenaire) deel van dit webinar kunt u terugkijken.

Na de terinzagelegging

Onder meer overheden, bewonersgroepen, belangenorganisaties en individuele bewoners reageerden op het onderzoeksplan. Die reacties waren zeer divers. Een aantal voorbeelden:

  • Er is begrip voor de energietransitie (de overstap van fossiele naar duurzame brandstoffen) en betrokkenheid bij de directe woonomgeving.
  • Er zijn vragen over (de aandacht voor) de effecten van de maatregelen op bijvoorbeeld landschap, natuur, de identiteit van gebieden en geluid.
  • Diverse respondenten vragen om aandacht voor gebieden waar veel energieprojecten en -programma's samenkomen.
  • Respondenten vragen zich ook af wat de gevolgen zijn voor het gebruik van de gebieden, bijvoorbeeld voor landbouw en recreatie.

Op basis van de reacties werkt het programma aan een Nota van Antwoord. Hierin staan de gebundelde antwoorden over de onderwerpen waarop reacties binnenkwamen. De Nota van Antwoord verschijnt in augustus 2024 samen met het definitieve onderzoeksplan. Degenen die reageerden op het conceptplan krijgen hier bericht van.

De mogelijke routes voor kabels en leidingen staan net als de zoekgebieden voor converterstations en grootschalige elektrolysers in het concept-onderzoeksplan. Het plan-MER en de Integrale Effecten Analyse doen op dit moment verder onderzoek naar al deze onderdelen van het concept-onderzoeksplan.