Voorbereiding Programma Verbindingen Aanlanding Wind op Zee 2031 – 2040

Voorbereiding in volle gang

Momenteel wordt er hard gewerkt aan de voorbereiding van het Programma Verbindingen Aanlanding Wind op Zee (Programma VAWOZ) 2031-2040. Zo voert het Ministerie van EZK gesprekken met provincies over rolverdeling en samenwerking in het programma, worden de inhoudelijke uitgangspunten aangescherpt (zo is onlangs bekend gemaakt dat het kabinet rekening houdt met ca. 50 GW wind op zee in 2040, wat realisatie en aanlanding van 29GW betekent in de periode 2031 – 2040) en zijn het Voornemen en Voorstel voor participatie in voorbereiding.

In het Voornemen worden nut en noodzaak, scope, beoogde resultaten, samenwerking, besluitvorming en doorlooptijd en planning weergegeven zodat een ieder weet wat er de komende (ruim) twee jaar op hoofdlijnen staat te gebeuren. In het Voorstel voor participatie schetsen we hoe we gedurende het programma zorgen dat er tijdig en uitgebreid met stakeholders en de omgeving gesproken wordt over wensen, zorgen, kansen en belemmeringen. De uitgangspunten en principes voor het participatietraject worden aan de voorkant van het programma voorgelegd en vastgesteld in afstemming met alle stakeholders. Dat betekent niet dat het participatieplan voor het gehele traject helemaal vastligt. Het proces wordt in de loop van de tijd steeds getoetst en waar nodig, in overleg met betrokkenen, bijgesteld. Het Voornemen en Participatieplan worden met de start van het programma begin 2023 ter inzage gelegd wat betekent dat een ieder ook in staat wordt gesteld hier schriftelijk op te reageren. Heeft u nu al vragen of suggesties? Mail ze vooral naar VAWOZ@minezk.nl.

Startbijeenkomst Programma VAWOZ

Om toelichting te geven op het Programma VAWOZ, wat u wel en niet van het programma kunt verwachten en hoe we de komende tijd met elkaar in contact kunnen blijven (en wanneer we in de verschillende regio’s zijn met fysieke bijeenkomsten) organiseert het Ministerie van EZK begin 2023 een startbijeenkomst voor het Programma VAWOZ. Binnenkort wordt meer informatie gedeeld en wordt duidelijk hoe u zich kunt registreren.

Wat is Programma VAWOZ 2031 - 2040?

In het Klimaatakkoord is afgesproken in 2030 55% CO₂ reductie te realiseren t.o.v. 1990 (zekerheidshalve wordt ingezet op 60% reductie) en in te zetten op een reductie van 70% in 2035 en 80% in 2040. Dit betekent dat er grote hoeveelheden hernieuwbare elektriciteit en CO₂ arme waterstof nodig zijn. Om dit te bereiken is de tijdige ontwikkeling van grootschalige windenergie op zee cruciaal. Tussen 2031 en 2040 wordt er vanuit gegaan dat er maximaal 29 GW windenergie op zee gerealiseerd wordt bovenop de reeds geplande 21GW t/m 2031. Daarmee komt het totaal op ca. 50 GW wind op zee in 2040.

De op de Noordzee opgewekte energie moet vervolgens via kabels en leidingen aan land worden gebracht. De ruimtelijke inpassing van de tracés voor kabels en leidingen raakt aan veel andere (maatschappelijke) belangen zoals natuur, visserij, landbouw en scheepvaart.

Het Programma VAWOZ 2031 - 2040 onderzoekt – in nauwe samenspraak met de omgeving - hoe de energie van, nog te bouwen, windparken op zee het beste aan land kan worden gebracht voor de periode 2031-2040. Het programma heeft een geschatte looptijd van ruim twee jaar.