Start project en participatie Net op zee IJmuiden Ver Gamma

Gepubliceerd 12 april 2021

Start project en participatie Net op zee IJmuiden Ver Gamma

Windenergie van IJmuiden Ver noord naar de Maasvlakte

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en beheerder van het landelijke hoogspanningsnet TenneT betrekken omwonenden, bedrijven en andere partijen in de omgeving bij de procedure voor Net op zee IJmuiden Ver Gamma. Dit project gaat over een netaansluiting tussen windenergiegebied op zee IJmuiden Ver en de Maasvlakte. De aansluiting moet uiterlijk in 2030 operationeel zijn om de energie naar land te transporteren. Definitieve besluitvorming over deze en andere windenergiegebieden moet dit najaar nog plaatsvinden in het kader van het Programma Noordzee. Om de synergievoordelen met Net op zee IJmuiden Ver Beta zo veel als mogelijk te benutten, starten we echter nu al met het project en zetten we de eerste niet onomkeerbare stappen in de procedure.

Omwonenden, organisaties, bedrijven, grondeigenaren en overheden hebben een belangrijke rol in het project. EZK en TenneT betrekken de omgeving daarom bij de voorbereidingsfase, onder andere via overleggen en werksessies. In het participatievoorstel (zie voornemen en participatievoorstel) leest u welke omgevingspartijen al in beeld zijn. Wordt uw organisatie hierin niet  genoemd, dan kunt u dit aan ons laten weten.

Denk en doe mee. Uw mening is belangrijk

We nodigen iedereen uit om te reageren op het voornemen en participatievoorstel om zo mee te denken over de plannen voor deze ondergrondse hoogspanningsverbinding van het windenergiegebied op zee naar land. Heeft u suggesties, aanvullingen of opmerkingen die u aan EZK en TenneT wilt meegeven over het voornemen en de participatie bij het project, dan kunt u van vrijdag 9 april tot en met vrijdag 21 mei 2021 een reactie indienen. U kunt ons uiteraard ook vragen stellen.

Waarom dit project?

Door het gebruik van fossiele brandstoffen zoals olie, aardgas en kolen warmt de aarde op en verandert ons klimaat. Om dit tegen te gaan, stapt Nederland over op duurzame energie uit wind, zon en aardwarmte. Voor deze overstap zijn aanpassingen aan ons elektriciteitsnet nodig. TenneT legt onder meer nieuwe hoogspanningsverbindingen aan tussen windparken op de Noordzee en de Nederlandse kust. EZK is verantwoordelijk voor de ruimtelijke inpassing van de hoogspanningsverbindingen en waar het net op zee aansluit op het hoogspanningsnet op land.

Net op zee IJmuiden Ver Gamma is een van die hoogspanningsverbindingen om windparken op zee op het landelijke net aan te sluiten. Meer specifiek is Net op zee IJmuiden Ver Gamma nodig om windparken in het noordelijke deel van windenergiegebied IJmuiden Ver uiterlijk in 2030 aan te sluiten op het net op land. In 2020 is namelijk gebleken dat met het aansluiten van de reeds geplande windparken de doelstellingen voor 2030 uit het Klimaatakkoord niet worden gehaald. Daarnaast worden de Europese doelstellingen voor CO₂-reductie in 2021 aangescherpt, waardoor het aan land brengen ('aanlanden') van extra wind op zee nodig is. Net op zee IJmuiden Ver Gamma maakt het mogelijk om 2 gigawatt (2GW) aan duurzame energie naar land te transporten en draagt zodoende bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.