Zand- en schelpwinning

Scheepvaart Olie- en gaswinning op zee Visserij Telecom

Op de Noordzee vindt winning van zand en schelpen plaats. Zandwinning is een activiteit van nationaal belang. Het zeezand wordt gebruikt om de kust te onderhouden en het land op te hogen.

Een klein deel van de windparken in de windenergiegebieden Hollandse Kust (zuid) en Hollandse Kust (noord) ligt binnen de 12-mijlsgrens en beïnvloedt daarmee direct de zandwinning. Uit de milieueffectrapportages die zijn opgesteld voor de kavelbesluiten van deze windparken blijkt echter dat de effecten beperkt zijn. Het gaat om de verbindingskabels van het net op zee die invloed hebben op de zandwinning. Daarom wordt voor ieder windpark bekeken waar de kabels het beste kunnen liggen om de zandwinningszone zo min mogelijk aan te tasten.

Terug naar "Effect op andere activiteiten"