Ontwerp Programma Noordzee 2022-2027 gepubliceerd

Gepubliceerd 24 maart 2021

Programma Noordzee regelt de verdeling van ruimte op zee

In het Nationaal Water Programma 2022-2027 (pdf, 42 MB) beschrijft de Rijksoverheid de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid en de uitvoering ervan in de rijkswateren voor de beleidsperiode 2022-2027. Eén van de onderdelen is het Programma Noordzee 2022-2027. Dit programma gaat over de ruimtelijke indeling van de Noordzee – één van de intensiefst gebruikte zeeën ter wereld. Het Programma Noordzee is hét beleidsinstrument om de ruimte op de Noordzee voor alle gebruikers en functies, zoals visserij, natuur, scheepvaart en windenergie te verdelen. Het kabinet weegt hierin hun belangen om te komen tot een ruimtelijke indeling van de Noordzee.

Meer ruimte voor windenergie op zee nodig

De afspraken uit het Noordzeeakkoord zijn uitgewerkt in het ontwerp Programma Noordzee 2022-2027. Windenergie is hierin een belangrijk onderdeel. De verwachting is dat de vraag naar windenergie op zee de komende jaren zal toenemen. Hiervoor is dus meer ruimte nodig. Op grond van eerdere kabinetsbesluiten en het Klimaatakkoord is de huidige Routekaart windenergie op zee 2030 circa 11 Gigawatt (GW) aan windcapaciteit voor het jaar 2030 in voorbereiding, en deels al gerealiseerd. Vanuit Europa is de CO2-reductiedoelstelling voor 2030, mede op verzoek van ons land, verder aangescherpt. Daarom zijn er extra windparken nodig voor 2030. Maar ook voor de periode daarna. Tot 2050 zal minimaal 38 GW aan windenergie op zee moeten zijn gerealiseerd, zoals is berekend in de Noordzee Energie Outlook[1]. Dit betekent dat er de komende decennia bovenop de circa 11 GW windenergie op zee 2030 nog ruimte voor circa 27 GW aan extra windenergie op zee nodig is.

Zorgvuldige afweging voor aanwijzen van windenergiegebieden

Op 19 maart 2021 is het ontwerp Programma Noordzee als onderdeel van het ontwerp Nationaal Waterprogramma naar de Tweede Kamer verstuurd. Dit ontwerp ligt van 22 maart tot 21 september 2021 ter inzage. Het kabinet heeft in het ontwerp Programma Noordzee 2022-2027 acht nieuwe gebieden geïdentificeerd die mogelijk in aanmerking komen om als windenergiegebied te worden aangewezen, maar wijst nu nog geen windenergiegebieden aan. Om hierin een zorgvuldige afweging te kunnen maken is het belangrijk dat eerst de resultaten van een aantal onderzoeken bekend zijn. Dit zijn onderzoeken naar:

  1. het effect van windparken op zee op de natuur;
  2. de gevolgen voor interactie met scheepvaart;
  3. de mogelijkheden voor verplaatsing en/of medegebruik van militaire oefengebieden;
  4. de interactie met mijnbouwactiviteiten.

Met de uitkomsten van deze onderzoeken wordt duidelijk waar en hoeveel ruimte beschikbaar is voor wind op zee, zodat het kabinet in oktober wél windenergiegebieden kan aanwijzen. Dit is het uiterste moment om te starten met de realisatie van de extra windparken, inclusief netaansluiting, die nodig zijn voor de aangescherpte CO2-reductiedoelstelling voor 2030. Hiervoor is namelijk ongeveer 9 jaar nodig.

Naar verwachting zal het kabinet in oktober een aanvullend ontwerp Programma Noordzee 2022-2027 publiceren waarin deze windenergiegebieden zijn meegenomen. De inzagetermijn voor het aanvullend ontwerp bedraagt 6 weken en zal komend najaar worden bekendgemaakt. In maart 2022 zal het kabinet het definitieve Nationaal Waterprogramma, inclusief Programma Noordzee 2022-2027, vaststellen.

Voor meer informatie over de consultatie en de stukken, zie: https://www.platformparticipatie.nl/nationaalwaterprogramma/ontwerp+nwp/default.aspx

[1] NEO, zie Kamerstuk 32813-646