PAWOZ - Eemshaven in volle gang

In het Programma Aansluiting Wind Op Zee (PAWOZ) – Eemshaven onderzoeken we de mogelijkheden voor aansluitingen van windenergie in de Eemshaven. Concreet gaat het om de aansluiting van de windparken Doordewind en Ten Noorden van de Waddeneilanden. 4,7 Gigawatt aan windenergie van deze windparken moet getransporteerd worden met elektriciteitskabels naar de Eemshaven. Ook onderzoeken we mogelijkheden voor routes voor eventuele toekomstige windparken (na 2031) met waterstofleidingen en/of elektriciteitskabels.

In 2022 wordt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. De NRD is het onderzoeksplan voor het Milieueffectrapport (planMER). Het onderzoek voor de planMER wordt in 2023 uitgevoerd. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft twee adviesbureaus opdracht gegeven tot het opstellen van de NRD: Royal HaskoningDHV en Witteveen+Bos. Bij het opstellen van de NRD zijn de ideeën van omgevingspartijen en andere belanghebbenden van belang. Daarom worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd. De afgelopen periode (mei-juni) hebben we input voor het onderzoeksplan opgehaald bij verschillende omgevingspartijen. De concept NRD wordt in de zomer opgesteld en zullen we in het najaar toetsen bij de omgeving.

Themabijeenkomsten

Op 2 juni was de eerste themabijeenkomst voor het opstellen van de NRD. Deze bijeenkomst stond in het teken van ‘reikwijdte’. Het ging hier om de vraag welke routes voor de elektriciteitskabels wel en welke routes niet in de planMER onderzocht moeten worden. Ook werd er meer uitleg gegeven over de instrumenten Notitie Reikwijde & Detailniveau en de planMER (milieueffectrapportage). Startpunt voor het onderzoeksplan zijn acht mogelijke routes, die nog uitgebreid of getrechterd kunnen worden naar aanleiding van de feedback van de omgeving. In deelsessies werd gediscussieerd over de routes en de beschikbare technieken.

Op 30 juni was de tweede themabijeenkomst met omgevingspartijen en andere belanghebbenden. Deze stond in het teken van ‘detailniveau’. Tijdens deze bijeenkomst is nader ingegaan op de vraag tot op welk detailniveau de routes in de planMER onderzocht moeten worden.

Verslagen van de themabijeenkomsten komen binnenkort op de website.

Bewonersavonden

Op 21, 22, 23, 27 en 28 juni organiseerden we bewonersavonden over PAWOZ – Eemshaven in Dokkum, op Schiermonnikoog, in Uithuizermeeden, in Pieterburen en op Ameland. Hoogleraar op het gebied van klimaatverandering, Pier Vellinga, vertelde over klimaatverandering en het belang van wind op zee voor de energietransitie. Programmaleider bij EZK, Olaf Herfst, nam de aanwezigen mee in het doel en proces van het programma. Na het plenaire gedeelte volgde een informatiemarkt, waar aanwezigen in gesprek konden gaan over de mogelijke uitdagingen, de routes, de techniek en het proces.

Op de bewonersavonden kwamen zo’n 20-30 mensen per keer af. Hier vindt u de presentatie van Pier Vellinga en de verslagen van de avonden.

Bewonersavond Dokkum
Bewonersavond Dokkum
Bewonersavond Dokkum
Bewonersavond Dokkum

Vervolg

In de zomer wordt de concept-NRD opgesteld. De input uit de themabijeenkomsten en de bewonersavonden wordt hierin meegenomen. U kunt uw reactie op de routes kwijt op het reactieplatform tijdens het hele proces. We organiseren in het najaar opnieuw een themabijeenkomst en bewonersavonden in de regio om het concept onderzoeksplan (NRD) te toetsen. Hebben we alle suggesties en feedback goed meegenomen?

De concept-NRD wordt dit najaar ook zes weken ter inzage gelegd (in de periode september – november, het exacte moment zal later bekend worden). Iedereen die dat wil kan dan een (schriftelijke) reactie indienen. Deze reactie wordt meegenomen bij het opstellen van de definitieve NRD, die naar verwachting in december van dit jaar wordt vastgesteld.

Meer informatie en contact

Meer informatie vindt u op www.rvo.nl/pawoz-eemshaven. Reacties op de mogelijke routes kunt u geven via Homepage | Reactieplatform aansluiting Wind op Zee - Eemshaven (ireporting.nl). Voor vragen kunt u contact opnemen via PAWOZ-Eemshaven@minezk.nl of 070 379 89 79.