Hoe komt een windpark tot stand?

2.Hoe komt een windpark tot stand_ 10 stappen 1000px Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 Stap 6 Stap 7 Stap 8 Stap 9 Stap 10

Hotspots

Stap 1

Nieuwe windparken op zee mogen alleen gerealiseerd worden in gebieden die zijn aangewezen als windenergiegebied. Het aanwijzen van windenergiegebieden gebeurt in het Nationaal Waterplan.

Stap 2

Het kabinet publiceert een ‘routekaart windenergie op zee’. In deze routekaart staat beschreven welke (delen van) de aangewezen windenergiebieden kunnen worden ontwikkeld tot windparken. Ook geeft deze routekaart aan in welke volgorde de windenergiegebieden ontwikkeld worden.

Stap 3

De Rijksoverheid doet onderzoek naar de fysieke omstandigheden in delen van het windenergiegebied die ontwikkeld worden. Deze gegevens kunnen ontwikkelaars gebruiken voor het ontwerp van een windpark. Dit ontwerp is onderdeel van de aanvraag om mee te doen met de tender.

Stap 4

De netaansluiting verbindt het windpark op zee met het hoogspanningsnet op land, dat de elektriciteit weer naar de gebruikers brengt. De voorbereiding en aanleg van de netaansluiting duurt circa 8 tot 10 jaar. Onderdeel van de voorbereiding is onderzoek naar techniek, kosten, toekomstbestendigheid en de invloed op milieu en omgeving. Daarna worden de vergunningen aangevraagd. Op meerdere momenten in het proces kunt u uw mening geven en een bijdrage leveren aan de besluitvorming. Aan het eind van het inspraakproces kunt u nog in beroep gaan tegen de definitieve vergunningen. Als er geen bezwaren of beroepen (meer) zijn worden de vergunningen onherroepelijk verleend.

Stap 5

Het kavelbesluit geeft aan waar en onder welke voorwaarden een windpark binnen een aangewezen windenergiegebied mag komen en geëxploiteerd mag worden. In het kavelbesluit staan ook voorschriften en maatregelen voor bijvoorbeeld bescherming van de natuur. Een kavelbesluit wordt voor inspraak voor iedereen ter inzage gelegd. Daarna is een kavelbesluit definitief. Een definitief kavelbesluit wordt onherroepelijk als er geen bezwaren of beroepen (meer) zijn.

Stap 6

Nadat de Rijksoverheid een definitief kavelbesluit heeft genomen start zij de tenderprocedure. Er zijn twee mogelijkheden voor een tenderprocedure:
1. Met subsidie – partij die de minste subsidie vraagt, wint;
2. Zonder subsidie met vergelijkende toets – partij die het beste aanbod doet, wint.

Stap 7

De Rijksoverheid verleent de vergunning voor de bouw, de exploitatie en het verwijderen van het windpark. In deze vergunning zijn onder andere voorwaarden opgenomen voor een veilige en verantwoorde plaatsing van de windturbines. Denk hierbij aan de zichtbaarheid en markering van de turbines voor de scheepvaart en de luchtvaart. Ook is in de vergunning opgenomen dat de vergunninghouder medewerking verleent aan de inzet van de Kustwacht en aan het plaatsen van sensoren op de windturbines. Met deze sensoren worden gegevens verzameld voor onder andere ecologisch onderzoek.

Stap 8

De winnaar van de tender ontvangt de vergunning voor de bouw en exploitatie van het windpark. Hiermee kan de winnaar direct starten met de bouw van het windpark. De vergunning is 40 jaar geldig. In de vergunning staat dat de bouw van het  windpark maximaal 5 jaar mag duren.

Stap 9

Rijkswaterstaat houdt toezicht op de voorbereiding, de bouw en de exploitatie van de windparken. Dit toezicht varieert per fase. In de voorbereiding van de bouw betreft dit vooral het toetsen van door de vergunninghouder opgestelde werkplannen. Tijdens de bouwfase worden controles uitgevoerd door de schepen en vliegtuigen van de Kustwacht en door Staatstoezicht op de Mijnen. Tijdens de exploitatiefase ligt de nadruk op het controleren van het uitgevoerde beheer en onderhoud.

Stap 10

De exploitatie van het windpark bestaat uit het opwekken van elektriciteit. Na 25 jaar kan de exploitatie van het windpark stoppen. En na 30 jaar moet het windpark zijn verwijderd. Dan is de vergunning niet meer geldig.