Netten op zee: een update

In de aanvullende routekaart 2030, geeft het kabinet aan hoe de ambities voor de verdubbeling van wind op zee naar 21 GW gerealiseerd kan worden. Dit is een enorme opgave en betekent een grote versnelling van de realisatie. Om dit mogelijk te maken zijn we begin dit jaar al gestart met een aantal nieuwe projecten voor aanlandingen van wind op zee: de projecten Nederwiek 1 naar Borsele en Nederwiek 2 naar Maasvlakte. Daarnaast is het programma PAWOZ-Eemshaven gestart en worden de voorbereidingen getroffen voor Nederwiek 3 naar Geertruidenberg. Naast deze nieuwe aanlandingen zijn we druk bezig met de lopende procedures voor de aanlandingen naar Beverwijk, Maasvlakte en Borsele.

Update Netten op Zee
Aanleg netten op zee

Hieronder vindt u een overzicht van de netten op zee per gebied. Met ‘net op zee’ wordt de aansluiting van de wind uit het windpark op zee met het hoogspanningsnet op land bedoeld. Het gaat dan om een platform op zee, elektriciteitskabels op zee en op land, een transformator-/ converterstation op land en een aansluiting op een hoogspanningsstation. Via de linkjes vindt u meer informatie over het specifieke project, zoals participatievoorstellen, onderzoeksplannen (NRD), rapportages (milieu-effectrapportage, integrale effectenanalyse) en ontwerp- en definitieve besluiten.

Noordzeekanaalgebied

De aanlanding van 700 MW naar Beverwijk (Hollandse Kust west Beta) zit in de beroepsfase. De definitieve besluiten zijn eind 2021 gepubliceerd waarop één beroep is ingediend. De zitting bij de Raad van State was op 7 juli en de uitspraak wordt in het najaar verwacht.

Maasvlakte

In totaal zijn hier drie aanlandingen van 2 GW in voorbereiding, allemaal in een verschillende fase.

  • IJmuiden Ver Beta is het verst gevorderd: op 3 juni zijn de definitieve besluiten gepubliceerd en deze lagen tot en met 15 juli ter inzage. Hierop kon beroep ingesteld worden.
  • Voor IJmuiden Ver Gamma is op 24 juni het voorbereidingsbesluit vastgesteld en gepubliceerd. In het besluit wordt het voorkeurstracé vastgelegd en is bepaald voor welk gebied het inpassingsplan wordt voorbereid. Naar verwachting worden eind 2022 de ontwerpbesluiten gepubliceerd waarop inspraak mogelijk is.
  • Voor Nederwiek 2 is afgelopen periode input opgehaald voor de tracéopties en aandachtspunten daarbij. Dit is input voor de op te stellen concept Notitie Reikwijdte & Detailniveau (NRD), waarin staat welke tracéoptie(s) we onderzoeken en hoe we de onderzoeken gaan doen. De planning is om de concept NRD in september ter inzage te leggen. Op de concept NRD kunnen zienswijzen worden ingediend.

Borsele

Hier zijn twee verbindingen van 2 GW in voorbereiding.

  • Voor IJmuiden Ver Alpha zijn op 10 juni de definitieve besluiten gepubliceerd. Deze lagen tot en met 22 juli 2022 ter inzage en hierop kon beroep worden ingesteld.
  • Voor Nederwiek 1 geldt hetzelfde als Nederwiek 2. De afgelopen periode is input opgehaald voor de tracéopties en aandachtspunten daarbij. Met deze input wordt het onderzoeksplan opgesteld, de concept Notitie Reikwijdte & Detailniveau (NRD). De planning is de concept NRD in september ter inzage te leggen. Op deze concept NRD kunnen ook weer zienswijzen worden ingediend.

Eemshaven

Hierbij gaat het om de aansluiting van 4,7 GW met elektriciteitskabels (van de windparken Doordewind en Ten Noorden van de Waddeneilanden) op de Eemshaven. De afgelopen periode is input opgehaald voor het onderzoeksplan (de concept Notitie Reikwijdte & Detailniveau). Deze wordt naar verwachting in oktober ter inzage gelegd.

Geertruidenberg

Het is de planning om in september het voornemen en participatieplan van Nederwiek 3 (2 GW) te publiceren. Daarmee gaat die procedure dan formeel van start.