VAWOZ: voorverkenning in afrondende fase

Het online eindevent van het voorverkenningstraject voor VAWOZ 2031-2040 was op 28 juni. Daarmee komt de voorverkenning in een afrondende fase. Het doel van de voorverkenning was om samen met de omgeving op hoofdlijnen te onderzoeken wat kansrijke aanlandmogelijkheden en -locaties kunnen zijn voor de periode 2031 – 2040 om verder te onderzoeken en welke aandachtspunten hierbij spelen. Op deze manier krijgt het vervolgtraject – het Programma VAWOZ - meer focus. Binnen het programma worden de locaties nader onderzocht samen met mogelijke tracés - en wordt de bredere omgeving aan de voorkant goed betrokken.

VAWOZ eindevent
VAWOZ eindevent

Het eindevent op 28 juni jl. van de voorverkenning van VAWOZ bestond uit een plenair gedeelte en twee interactieve deelsessies. Tijdens het plenaire gedeelte zijn de ruim 90 deelnemers bijgepraat over de klimaatambities en de cruciale rol van windenergie van zee daarin. Ook ging het over welke aanlandlocaties in beeld zijn om deze energie aan land te brengen in de periode 2031 - 2040, voor zowel waterstof als elektriciteit. Het gaat om de regio’s Noord-Holland, Zuid-Holland en de Delta Corridor, Zeeland en Noord-Nederland. En we stonden stil bij hoe we het vervolgtraject samen met de omgeving vorm willen geven.

Daarnaast was tijdens de interactieve deelsessies ruimte voor deelnemers om reactie te geven op de concept-eindrapportage en laatste vragen en aandachtspunten mee te geven. Zo werd er bijvoorbeeld aandacht gevraagd voor de netcongestie en het minimaliseren van de impact op natuur en om ook in het vervolgtraject goed met elkaar in gesprek te blijven over kansen en uitdagingen. De definitieve eindrapportage van de voorverkenning is vanaf 15 juli online te vinden op de website.

Resultaten voorverkenning

We staan voor een ongekend grote opgave als het gaat om het realiseren van windenergie op zee. De resultaten van de voorverkenning VAWOZ 2031-2040 laten zien dat het aan land brengen van grote hoeveelheden windenergie ruimtelijk een uitdaging is, het laaghangend fruit is op. We zijn genoodzaakt om opnieuw naar aanlandlocaties te kijken die in eerdere trajecten zijn afgevallen. Tegelijkertijd bieden verwachte infrastructuurontwikkelingen op land nieuwe potentiële aanlandlocaties, zoals bijvoorbeeld het nationaal waterstofnetwerk en een verwachte 380 kV verbinding naar de kop van Noord-Holland.

Op basis van de voorverkenning willen we de volgende (omgevingen) van locaties in het programma VAWOZ nader onderzoeken voor elektrische aanlanding: omgeving Middenmeer en mogelijke aftakking, Vijfhuizen, Spaarndam, Velsen (150 kV), Bleiswijk, Simonshaven, Maasvlakte, Europoort, Terneuzen en Moerdijk, Tilburg (via Delta Corridor), Maasbracht (via Delta Corridor). Eemshaven wordt onderzocht in PAWOZ-Eemshaven.

In overleg met de provincie Noord-Holland en TenneT bekijken we nog of we ook de nieuwe hoogspanningsstations in de omgeving Weesp en A10-Noordoost verder zullen onderzoeken. Beiden liggen al behoorlijk landinwaarts. Voor aansluiting op het hoogspanningsstation Wateringen is op voorhand nog een grote mate van onzekerheid of hier ruimte kan worden gevonden voor een converterstation. Dit zal in aanvullend onderzoek worden bekeken. Borssele lijkt op voorhand niet kansrijk vanwege technische complexiteit en beperkt beschikbare ruimte voor aanleg van een derde kabel (of buisleiding) door de Veerse Gatdam en het Veerse Meer. Hiervoor is aanvullend onderzoek nodig.

Voor het aansluiten van een waterstofverbinding zijn in deze voorverkenning een aantal specifieke gebieden beschouwd. Uiteindelijk blijken zes gebieden kansrijk om nader te onderzoeken voor aanlanding met waterstof: Kop van Noord-Holland tussen Groote Keeten, Kooijhaven en het NAM-terrein, het westelijk Noordzeekustzonegebied, de regio Maasvlakte/Europoort (incl. zuidelijk stukje Delta Corridor), Monster, de brede omgeving Moerdijk en Terneuzen.

Meer informatie over het onderzoek en een toelichting op de resultaten kunt u lezen in de eindrapportage, die vanaf 15 juli beschikbaar komt op de website.

Vervolg in Programma VAWOZ

We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst ter afronding van de voorverkenning en zien uit naar het vervolg. VAWOZ gaat verder als programma onder de Omgevingswet in plaats van een verkenning. Daarmee verwachten we een robuustere basis te hebben voor de ruimtelijke procedures voor de aanlandingen. In het programma wordt gedetailleerder onderzoek gedaan (o.a. milieu-effectenrapportage op planMER-niveau en een integrale effecten analyse) en krijgt een ieder de gelegenheid om in het proces op meerdere momenten een reactie te geven. Ook organiseren we werk- en omgevingssessies, waarbij we weer een beroep op uw bijdrage doen. Gezamenlijk komen we tot betere oplossingen. Door dit intensievere participatieproces en uitvoerige onderzoek hopen we aan de voorkant alle relevante informatie en kansrijke alternatieven gedegen in kaart te brengen, ook informatie die normaal gesproken pas in de ruimtelijke procedures op tafel komt. We zijn nu druk bezig met het vormgeven van het programma. We brengen u hiervan op de hoogte in volgende nieuwsbrieven.