Voorverkenning VAWOZ 2031-2040: een update

In de vorige nieuwsbrief schreven we al over het voorverkenningstraject voor de Verkenning Aanlanding Windenergie op Zee (VAWOZ) 2031-2040. Het doel van dit traject is om samen met de omgeving op hoofdlijnen in kaart te brengen wat kansrijke aanlandingsmogelijkheden en -locaties zijn voor verschillende (kust)regio’s in Nederland. We kijken daarbij zowel naar aanlandingen met stroom als met waterstof. Met de resultaten van de voorverkenning kan de verkenning straks gerichter van start gaan. In februari was er een regiosessie voor Zuid-Holland/Noord-Brabant en in april een in Zeeland.

Digitale regiosessies Zuid-Holland/Noord-Brabant en Zeeland

Na de voorverkenning voor Noord-Holland volgden voorverkenningen voor Zuid-Holland, het westelijke deel van Noord-Brabant en Zeeland. Op 9 februari organiseerden de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant samen met EZK een digitale regiosessie. Met verschillende omgevingspartijen bespraken we toekomstige aanlandopties voor windenergie van zee.

In de deelsessie Zuid-Holland bekeken we eerst verschillende opties voor aanlandingen in het noordelijke deel van de provincie, waaronder in Sassenheim en Bleiswijk. Daarna bespraken de deelnemers het zuidelijke deel van de provincie, m.n. het Rotterdamse havengebied en de Maasvlakte. In de andere deelsessie over het westen van Noord-Brabant zijn aanlandopties in Moerdijk, Geertruidenberg en Tilburg besproken. In beide sessies zijn de ontwikkelingen rond de zgn. Delta Corridor en de mogelijke koppelkansen voor de bundeling van kabeltracés en waterstofleidingen meegenomen. Voor deze en andere potentiële aanlandlocaties is met de omgeving besproken wat zij als de belangrijkste impact op o.a. de leefbaarheid, economische ontwikkeling en natuur en milieu beschouwt.

Regiosessie Zeeland

Op 13 april organiseerden de provincie Zeeland en EZK een regiosessie in Middelburg over de aanlandingsmogelijkheden in Zeeland. Met diverse omgevingspartijen zijn de (on)mogelijkheden en aandachtspunten voor aanlandingen nabij locaties als Terneuzen, Borsele en Rilland besproken. Ook in deze sessie is met de omgeving besproken wat de impact van een aanlanding op thema’s als leefbaarheid, economische ontwikkeling en natuur en milieu zou zijn.

We kijken terug op goed verlopen regiosessies met uiteenlopende deelnemers: waaronder de provincies, Rijkswaterstaat en netbeheerders TenneT en Gasunie ook  gemeenten, natuur- en milieuorganisaties en private partijen. We maken verslagen van de regiosessies waarin de belangrijkste bevindingen en conclusies staan. De deelnemers aan de sessies ontvangen de verslagen automatisch per e-mail. Was u er niet bij, maar wilt u de verslagen wel ontvangen? Mail dan even naar VAWOZ@minezk.nl.

Vervolg

In het vervolg van het voorverkenningstraject onderzoeken we nog een aantal locaties die meer landinwaarts liggen en organiseren we een omgevingssessie specifiek gericht op de Noordzee.

Eind juni sluiten we het voorverkenningstraject af met een digitale nationale eindsessie. Tijdens deze bijeenkomst presenteren we de belangrijkste bevindingen en conclusies aan alle deelnemers van de voorverkenningen en andere geïnteresseerden. Ook kijken we tijdens deze sessie vooruit naar de verkenning 2031-2040. Deze start naar verwachting na de zomer.

Vanzelfsprekend blijven we in het verdere voorverkenningstraject en ook tijdens de daaropvolgende verkenning graag in contact met de omgeving. Voor de nationale eindsessie versturen we binnenkort de uitnodigingen. Wilt u zich nu alvast aanmelden hiervoor of heeft u een vraag of opmerking over VAWOZ,  mail gerust naar VAWOZ@minezk.nl.