Het effect van wind op zee op defensie

Op het Nederlandse deel van de Noordzee moeten voldoende oefengebieden zijn voor het ministerie van Defensie. Dat is van nationaal belang. De Rijksoverheid zorgt ervoor dat de aanwezigheid van windparken op de Noordzee dit belang niet schaadt.


Ruim 7 procent van het Nederlandse deel van de Noordzee is beschikbaar voor militaire doeleinden. Daarbij gaat het om schietoefeningen, vliegoefeningen en oefeningen in het ruimen van mijnen. De ruimte voor militair gebruik is vastgelegd in het Tweede Structuurschema Militaire Terreinen en in het Nationaal Waterplan.

De militaire oefengebieden sluiten op elkaar aan en overlappen deels. Voor windenergie op zee zijn vooral de volgende militaire oefengebieden relevant (zie ook kaartje):

  • Oefengebied EHD 41, aangewezen als oefenterrein voor de Koninklijke Marine. Het heeft een oppervlakte van circa 406 vierkante kilometer en ligt tegen het windenergiegebied IJmuiden Ver aan.
  • Oefengebied EHD 42, waarboven vliegtuigen geregeld schietoefeningen houden op luchtdoelen. Zij doen dat van zonsopkomst tot zonsondergang. De oppervlakte van dit gebied bedraagt ongeveer 3.060 vierkante kilometer. Het ligt tegen het windenergiegebied Ten noorden van de Waddeneilanden en het windpark Gemini aan.

Defensie

Medegebruik van defensiegebieden

Wanneer er geen oefeningen zijn, kunnen Defensiegebieden worden gebruikt voor andere activiteiten. Maar in principe mogen hier geen olie- en gaswinningsplatforms of windturbines staan. Die kunnen militaire oefeningen in de weg staan of schade oplopen.

Aanpassen van oefengebieden

Momenteel onderzoekt de Rijksoverheid of de Defensiegebieden aan te passen of te verplaatsen zijn. In die delen van de Noordzee zouden dan nieuwe of uitbreidingen van windenergiegebieden kunnen komen. De Rijksoverheid neemt de resultaten van het onderzoek mee in de opvolger van het Nationaal Waterplan 2016-2021. Deze opvolger wordt eind 2021 verwacht.
De eventuele verplaatsing van EHD 41 zou bijvoorbeeld een noordelijke uitbreiding van het windenergiegebied IJmuiden Ver mogelijk kunnen maken. De mogelijkheden om windparken te plaatsen binnen het vlieggebied EHD 42 lijken uiterst beperkt, gezien deze brief van de minister van Economische Zaken aan de Tweede Kamer.

Aanpassen van schietgebieden

Er zijn drie schietgebieden langs de kust. Alleen de oriëntatie van de range van schietbaan Petten (NH) vormde tot voor kort een belemmering voor het benutten van het windenergiegebied Hollandse Kust (noord). Na aanpassing van die oriëntatie is er geen sprake meer van een belemmering.

Risico van niet-ontplofte munitie

Eén taak van Defensie is het opsporen en verwijderen van niet-ontplofte munitie die op de bodem van de Nederlandse Noordzee ligt. Deze munitie komt veelal uit de Tweede Wereldoorlog. Zij kan een gevaar vormen bij het plaatsen van funderingen van windturbines en het leggen van windparkkabels en netaansluitingen. Daarom ruimt Defensie de munitie op of neemt zij deze mee voor veilige opslag.

Doorverwijzingen

Nederlandse aanpak

Waarom is windenergie op zee nodig? Wat zijn de doelen en hoe zorgt de Rijksoverheid ervoor dat doelen worden gehaald?

Noordzee

Over hoe de Rijksoverheid de Noordzee beheert en hoe de ruimte op de Noordzee is verdeeld. Wat op de Noordzee kan en mag, en welke regels en voorwaarden daarvoor gelden.

Innovatie

Innovatie, ontwikkeling (internationale) samenwerking en opleidingen zijn belangrijk om de kosten van wind op zee omlaag te krijgen en biedt daarmee economische kansen.

Werk en scholing

De windsector biedt perspectieven voor mensen die willen werken in de wind. NWEA is de verbinder binnen de sector en koppelt relevante partijen aan elkaar binnen de sector.

Veelgestelde vragen

Op deze website vindt u veel informatie over Wind op zee. Vindt u niet wat u zoekt? Kijk dan bij de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.

Voorgestelde veelgestelde vragen