Rol van andere organisaties

De Nederlandse Rijksoverheid streeft ernaar om met alle belanghebbenden in contact te zijn en zo goed mogelijk rekening met hen te houden. Ze betrekt hen bijvoorbeeld bij wind op zee via werksessies, inloopavonden, inspraakprocedures, nieuwsbrieven en gesprekken over belangrijke thema’s.

Nederlandse netbeheerder: TenneT

De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de netbeheerder van het hoogspanningsnet op land, TenneT, aangewezen als netbeheerder en dus initiatiefnemer van het net op zee. TenneTs opdracht: windparken op zee verbinden met het hoogspanningsnet op het vasteland. TenneT heeft dezelfde rol in een deel van Duitsland.

Samenwerking met gemeenten, provincies en waterschappen

De Rijksoverheid werkt samen met gemeenten, provincies en waterschappen die te maken hebben met de windparken en of de aanlanding van kabels. Via overleg en werksessies worden deze partijen vanaf de voorfase nauw betroken bij het project. De minister van EZK vraagt voor de netten op zee bij de publicatie van de integrale effectenanalyse en voorafgaand aan de keuze van een voorkeursalternatief voor de kabelroute om een (gezamenlijk) advies aan de provincies en gemeenten.

Samenwerking met overige belanghebbende partijen

De Rijksoverheid betrekt diverse belanghebbende partijen bij wind op zee, waaronder natuur- en milieuorganisaties, brancheorganisaties voor de visserij, scheepvaartpartijen, olie- en gasbedrijven, ontwikkelaars van windparken, etc.

Noordzeeoverleg

Het Noordzeeoverleg is een overlegorgaan van stakeholders, waaronder de rijksoverheid. Het voert op overeenstemming gericht overleg over de uitvoering van het Noordzeeakkoord (NZA). In het NZA staan afspraken over de invulling van de drie grote transities op de Noordzee: energie, natuur en voedsel en de samenhang daartussen. Het Noordzeeoverleg is onafhankelijk en is een unieke samenwerking op basis van gelijkwaardigheid, vertrouwen en begrip voor elkaars belangen. Oud-minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Sybilla Dekker, is voorzitter van het Noordzeeoverleg.

Internationale samenwerking

Nederland stelde in 2016 een politieke verklaring op met Duitsland, België, Luxemburg, Frankrijk, Denemarken, Ierland, Zweden en Noorwegen. Deze acht landen spraken af intensief samen te werken om meer windenergie op zee te realiseren. Alleen door samen te werken kan het doel om in 2050 klimaatneutraal te zijn, worden behaald. Onder de noemer North Seas Energy Cooperation zorgen deze landen voor een betere afstemming van nationale regels voor netbeheer en de verstrekking van subsidies en vergunningen.

Belanghebbenden – zoals maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, natuurorganisaties, netbeheerders en het bedrijfsleven – worden vooraf nadrukkelijk bij deze samenwerking betrokken.

Sommige landen hebben windparken dicht naast elkaar liggen. Deze landen kunnen bijvoorbeeld samen één elektriciteitskabel van hun windparken op zee naar land verbinden (in plaats van dat elk land een aparte kabel legt). De North Seas Energy Cooperation zet zich in voor dit soort oplossingen en kijkt ook naar een optimale benutting van de nieuwe infrastructuur die ontstaat door de gezamenlijke bouw van windparken op zee. Deze infrastructuur is nodig voor verbinding en marktintegratie tussen de Noordzeelanden. Zodat in de toekomst het ene land een tekort aan duurzame energie beter kan opvangen met een overschot van het andere land. Dit levert goedkopere energie op voor de Europese burger.

Missies van en naar het buitenland
Wereldwijd nemen de investeringen in hernieuwbare energie toe. Dit is het gevolg van de stijgende energievraag en de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Deze toename biedt belangrijke kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. De Rijksoverheid ondersteunt Nederlandse bedrijven bij het ontwikkelen en benutten van deze kansen.

Doorverwijzingen

Nederlandse aanpak

Waarom is windenergie op zee nodig? Wat zijn de doelen en hoe zorgt de Rijksoverheid ervoor dat doelen worden gehaald?

Energie

Hoe komt de windenergie van zee aan land? Netbeheerder TenneT transporteert de opgewekte windenergie van zee naar het elektriciteitsnet op het vasteland.

Innovatie

Innovatie, ontwikkeling (internationale) samenwerking en opleidingen zijn belangrijk om de kosten van wind op zee omlaag te krijgen en biedt daarmee economische kansen.

Werk en scholing

De windsector biedt perspectieven voor mensen die willen werken in de wind. NWEA is de verbinder binnen de sector en koppelt relevante partijen aan elkaar binnen de sector.

Veelgestelde vragen

Op deze website vindt u veel informatie over Wind op zee. Vindt u niet wat u zoekt? Kijk dan bij de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.