Rol van de Rijksoverheid bij wind op zee

De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor wind op zee in Nederland. Binnen de Rijksoverheid hebben meerdere organisatie daarbij een eigen rol. Het gaat om de volgende organisaties:

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Dit ministerie is verantwoordelijk voor energiebeleid (van wind op zee tot olie- en gaswinning) en telecomkabels. Ook is EZK samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verantwoordelijk voor de ruimtelijke inpassing van grote energieprojecten, waaronder wind op zee. Voor wind op zee zijn de belangrijkste instrumenten:

Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Dit ministerie is verantwoordelijk voor natuur- en visserijbeleid en voor natuurontheffingen in de vergunningsprocedure.

Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO)

Dit ministerie is samen met het ministerie van EZK verantwoordelijk voor de ruimtelijke inpassing van grote energieprojecten, via de Rijkscoördinatieregeling (RCR).

Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W)

Dit ministerie maakt beleid voor de ruimtelijke ordening van de Noordzee, onder andere via het Programma Noordzee, dat onderdeel is van het Nationaal Waterprogramma. Dit ministerie is ook vergunningverlener op grond van de Waterwet (via Rijkswaterstaat) en verantwoordelijk voor het beleid voor scheepvaart(veiligheid) en zandwinning.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is een uitvoerende dienst van het ministerie van EZK en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. RVO:

 • voert de tenderregelingen uit voor de uitgifte van kavels voor windparken op zee;
 • coördineert de voorbereidende locatieonderzoeken (naar onder andere windklimaat en bodemgesteldheid) ten behoeve van de uitgifte van de windparken;
 • verzorgt informatiebijeenkomsten voor de windenergiesector en onderhoudt contacten met bedrijven en brancheorganisaties;
 • ondersteunt kustgemeenten en bedrijven met het creëren van economische kansen;
 • ondersteunt het ministerie van EZK bij communicatie, omgevingsmanagement en handelsbevordering;
 • coördineert (via Bureau Energieprojecten) de vergunningverlening van grote energieprojecten en ondersteunt EZK op projectniveau.

Rijkswaterstaat (RWS)

RWS is een uitvoerende dienst van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). Zij:

 • is beheerder van de Noordzee;
 • verleent vergunningen onder de Waterwet voor activiteiten op de Noordzee;
 • voert toezicht en handhaving uit op de besluiten en de activiteiten op zee;
 • stelt mede de kavelbesluiten op onder de Wet windenergie op zee;
 • voert het Wind op Zee Ecologische Programma (Wozep) uit. Dit programma onderzoekt de ecologische effecten van windparken op zee;
 • coördineert het omgevingsmanagement en de communicatie;
 • is regionaal betrokken bij de wegen en watergangen op land voor het Programma Windenergie op zee in opdracht van EZK.

Ministerie van Defensie

Dit ministerie heeft niet alleen militaire oefengebieden op de Noordzee, maar houdt via de Kustwacht ook toezicht op die zee. Inclusief de gebieden die relevant zijn voor wind op zee.

Ministerie van Buitenlandse Zaken en Handelsbevordering

Dit ministerie werkt met het ministerie van EZK samen aan de handelsbevordering – ook op het gebied van wind op zee. Zowel voor Nederlandse bedrijven die internationaal zaken willen doen als voor buitenlandse bedrijven die in Nederland willen investeren.

Doorverwijzingen

Nederlandse aanpak

Waarom is windenergie op zee nodig? Wat zijn de doelen en hoe zorgt de Rijksoverheid ervoor dat doelen worden gehaald?

Noordzee

Over hoe de Rijksoverheid de Noordzee beheert en hoe de ruimte op de Noordzee is verdeeld. Wat op de Noordzee kan en mag, en welke regels en voorwaarden daarvoor gelden.

Innovatie

Innovatie, ontwikkeling (internationale) samenwerking en opleidingen zijn belangrijk om de kosten van wind op zee omlaag te krijgen en biedt daarmee economische kansen.

Werk en scholing

De windsector biedt perspectieven voor mensen die willen werken in de wind. NWEA is de verbinder binnen de sector en koppelt relevante partijen aan elkaar binnen de sector.

Veelgestelde vragen

Op deze website vindt u veel informatie over Wind op zee. Vindt u niet wat u zoekt? Kijk dan bij de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.