WAAROM WIND OP ZEE?

Windparken op zee wekken heel veel schone energie op. Deze energie wordt omgezet naar elektriciteit en naar land gebracht. De windparken dragen bij aan de klimaatdoelstellingen van de Rijksoverheid. Ook draagt wind op zee bij  aan de Nederlandse economie.

De Rijksoverheid wil dat 14 procent van alle gebruikte energie in Nederland in 2020 uit duurzame en schone energiebronnen komt. In 2030 moet dat minimaal 27 procent zijn. En in 2050 bijna 100 procent. Wind op zee draagt sterk bij aan het behalen van deze doelen.

Waarom windenergie op de Noordzee?

1. Het gunstige windklimaat 2. Relatief geringe waterdiepte 3. Havens

Hotspots

1. Het gunstige windklimaat

De Noordzee hee­ft een gunstig windklimaat. Dit betekent dat de wind meestal harder en constanter waait dan op het vaste land. Dit is gunstig voor windturbines om met het draaien van de wieken elektriciteit op te wekken.

2. Relatief geringe waterdiepte

In vergelijking met andere zeeën is de Noordzee niet zo diep en heeft zand op de bodem. Dat maakt de aanleg van windturbines makkelijk en scheelt in de kosten.

3. Havens

Nederland beschikt over goede havens. Deze havens zijn belangrijk voor de bouw en het onderhoud van de windparken. Daarnaast zijn op en rond de havens vele vormen van industrie te vinden die energie nodig hebben.

Klimaatdoelen en behoefte

In 2030 zal 70 procent van ons huidige elektriciteitsverbruik uit wind- of zonne-energie komen. Dat komt neer op 84 terawattuur (TWh). Meer dan de helft daarvan zal van windenergie op zee komen (49 TWh). De overige 35 TWh komt van wind- en zonne-energie op land.

Wind op zee is belangrijk voor de elektriciteitsbehoefte van onze huishoudens en de industrie. Maar naast elektriciteit gebruiken we ook olie en gas voor verwarming van gebouwen en in de industrie. De industrie heeft schone energie nodig om de huidige fossiele brandstoffen en grondstoffen te kunnen vervangen door duurzame energie en ‘groene moleculen’, zoals waterstof uit elektrolyse. Daarvoor kan de elektriciteit uit windparken worden gebruikt. Naar verwachting worden ook na 2030 nieuwe windparken gepland en gebouwd. De Rijksoverheid houdt hier rekening mee in haar doelen voor wind op zee.


Economische kansen

De komst van windparken op zee brengt economische kansen met zich mee. Om te beginnen voor de Nederlandse sector voor wind op zee. Een grote thuismarkt en de expertise die zij op deze markt kan ontwikkelen, geeft de sector de kans om haar internationaal sterke positie verder uit te bouwen. Nu al hebben Nederlandse bedrijven een marktaandeel van ongeveer 25 procent van de totale Europese markt voor wind op zee. Overigens zijn er ook diverse buitenlandse wind-op-zee-bedrijven in ons land gevestigd: zij herkennen de potentie van ons deel van de Noordzee.

Nederland speelt een grote rol in de ontwikkeling van kennis en nieuwe producten. Universiteiten, kennisinstellingen, bedrijven en overheid werken hiervoor samen in de Topsector Energie. Deze omvat diverse topconsortia voor kennis en innovatie (TKI’s), waaronder de TKI Wind op Zee. De Topsector Energie richt zich op het realiseren van de energietransitie en op het versterken van de concurrentiepositie van betrokken bedrijven. In 2018 is er door bedrijven en overheid meer dan 70 miljoen euro geïnvesteerd in innovaties.

Werkgelegenheid

De directe werkgelegenheid door windparken op zee in Nederland bedroeg in 2014 ruim tweeduizend fte (voltijdsbanen). De komst van vijf windparken op zee tot en met 2023 leidt volgens onderzoek tot een toename van de directe werkgelegenheid met ruim zesduizend banen voor de jaren 2017 tot en met 2022.
Op basis van deze cijfers en de routekaart windenergie op zee 2030 valt ook in te schatten hoe de werkgelegenheid zich in de jaren daarná ontwikkelt. Als er tussen 2024 en 2030 een groei moet zijn van circa 1 gigawatt aan windenergie op zee per jaar, vergt dat 15 à 20 miljard euro aan investeringen en levert het tienduizend banen op. Deze cijfers gelden alleen voor de periode waarin de windparken worden aangelegd. Het is bovendien een inschatting op macro-economische (nationale) schaal.
Het inschatten van het effect op de werkgelegenheid op de langere termijn en op regionale schaal is lastiger. Die effecten zullen onder meer afhangen van de mate waarin regio’s bedrijven en personeel weten te binden. Regionaal profiteren vooral de havengebieden van de komst van extra bedrijvigheid. Hieronder enkele voorbeelden:

  • De Eemshaven in Groningen profiteert van het bestaande windpark Gemini en de bouw en het onderhoud van nabijgelegen Duitse windparken doordat deze haven daarvoor als uitvalsbasis gebruikt wordt.
  • In de haven van Vlissingen vestigt de Deense windparkontwikkelaar Ørsted (in 2016 winnaar van de tender voor kavels I en II in windenergiegebied Borssele) een onderhoudsbasis.
  • In de haven van IJmuiden bouwt de Zweedse windparkontwikkelaar Vattenfall (winnaar van beide tenders voor windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)) een onderhoudsbasis.
  • Op de Tweede Maasvlakte hebben zich diverse bedrijven gevestigd die actief zijn in windenergie. Van SIF (fabrikant van funderingspalen) tot NKT Cable Logistics Centre. Ook bevindt zich hier de Innovation Site. GE Renewable Energy heeft daar het prototype van zijn windturbine Haliade-X 12 MW ontwikkeld. En STC-KNRM, Delta Safety en Nutec verzorgen hier veiligheidstrainingen voor mensen die op zee werken.

Opleidingen in de windsector

De banengroei in de wind-op-zee-sector vereist meer geschikte beroepskrachten. Het onderwijs en bedrijfsleven hebben daarom samen initiatieven gestart om mensen op te leiden voor een beroep in die sector. Dat gebeurt onder andere vanuit het platform Energy Port Zeeland. Dit platform bestaat uit 260 bedrijven, tien onderwijsinstellingen, de provincie Zeeland en de gemeente Vlissingen.
De Rijksoverheid ondersteunt deze krachtenbundelingen tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven.

Internationale campagne: wind & water works
Samen met bedrijven en de brancheorganisaties NWEA, IRO, HHWE en NMT heeft de Rijksoverheid een internationale campagne over wind op zee ontwikkeld. Doel van deze campagne, ‘Wind & Water Works’ genaamd: publieke en private organisaties handvatten geven om handel te bevorderen op het gebied van wind op zee.

Doorverwijzingen

Nederlandse aanpak

Minister Wiebes die de vergunninghouder feliciteert met het winnen van de tender

Waarom is windenergie op zee nodig? Wat zijn de doelen en hoe zorgt de Rijksoverheid ervoor dat doelen worden gehaald?

Noordzee

Algemeen beeld van de Noordzee met bijvoorbeeld schepen

Over hoe de Rijksoverheid de Noordzee beheert en hoe de ruimte op de Noordzee is verdeeld. Wat op de Noordzee kan en mag, en welke regels en voorwaarden daarvoor gelden.

Innovatie

Bouw windpark

Innovatie, ontwikkeling (internationale) samenwerking en opleidingen zijn belangrijk om de kosten van wind op zee omlaag te krijgen en biedt daarmee economische kansen.

Werk en scholing

Mensen die werken aan een windmolen (lasser)

Windmolens hebben een duurzaam doel. Maar hun komst heeft impact (bestaat deze achterliggende pagina?)

Veel gestelde vragen

Op deze website vindt u veel informatie over Wind op zee. Vindt u niet wat u zoekt? Kijk dan bij de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.