Aanlandingen wind op zee

Het  Programma Aansluiting Wind Op Zee (PAWOZ) - Eemshaven onderzoekt mogelijke routes om de opgewekte elektriciteit en geproduceerde waterstof vanaf de Noordzee naar de Eemshaven te transporteren. In de kamerbrief over verkenning aanlanding wind op zee 2030 is PAWOZ-Eemshaven in december 2021 aangekondigd. Bij de uiteindelijke keuze van de aansluitroutes worden alle belangen zorgvuldig afgewogen. De laatste stand van zaken van PAWOZ-Eemshaven leest u hier.

Aansluitroutes tot en met ca. 2030

Het  programma onderzoekt de routes om de energie van de windenergiegebieden Doordewind en Ten noorden van de Waddeneilanden naar het vasteland te transporteren. Doordewind kent een vermogen van 4,0GW die door middel van elektriciteitskabels naar land wordt vervoerd. Ten noorden van de Waddeneilanden is aangewezen als voorkeurslocatie voor een demonstratieproject voor waterstofproductie op zee en zal circa 0,5GW vermogen hebben. De opgewekte waterstof zal door middel van een waterstofleiding naar land worden vervoerd. Naar verwachting zijn de windparken in deze gebieden uiterlijk in 2031 in gebruik.

Aansluitroutes na ca. 2031

PAWOZ-Eemshaven onderzoekt ook kabel- en leidingroutes voor windparken die na 2031 in gebruik worden genomen. Voor de periode na 2031 wordt naast het transport van elektriciteit (via kabels) dus ook het transport van waterstof (via pijpleidingen) onderzocht. De elektriciteit van de windparken op zee kan worden gebruikt om waterstof te produceren, door watermoleculen te splitsen in waterstof en zuurstof, waarbij ook warmte vrijkomt. Dit proces wordt elektrolyse genoemd. Voor meer informatie over dit proces en de combinatie van wind op zee en waterstof, kunt u terecht op de pagina over wind op zee en waterstof.