Aanlandingen wind op zee

In het programma aansluiting wind op zee (PAWOZ) - Eemshaven wordt onderzoek gedaan naar mogelijke routes om de opgewekte elektriciteit en geproduceerde waterstof vanaf de Noordzee naar de Eemshaven te transporteren. Dit programma werd aangekondigd in 2021 in de kamerbrief over verkenning aanlanding wind op zee 2030Bij de uiteindelijke keuze van de aansluitroutes worden alle belangen zorgvuldig afgewogen. Het laatste nieuws over PAWOZ-Eemshaven is te vinden op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Aansluitroutes tot en met 2030

In het programma worden onder andere routes onderzocht om de energie van de windenergiegebieden Doordewind en Ten noorden van de Waddeneilanden naar het vasteland te transporteren. Doordewind kent een vermogen van circa 4,0 GW wat met elektriciteitskabels naar land wordt vervoerd. Ten Noorden van de Waddeneilanden is aangewezen als voorkeurslocatie voor een demonstratieproject voor waterstofproductie op zee en heeft een vermogen van circa 0,5 GW. De geproduceerde waterstof zal met een waterstofleiding naar land worden vervoerd. Naar verwachting zullen de windparken in deze gebieden uiterlijk in 2031 in gebruik worden genomen.

Aansluitroutes na 2031

In het programma worden ook kabel- en leidingroutes onderzocht voor windparken die na 2031 in gebruik worden genomen. Voor de periode na 2031 wordt naast het transport van elektriciteit (via kabels) dus ook het transport van waterstof (via pijpleidingen) onderzocht. De elektriciteit van windparken op zee kan worden gebruikt om waterstof te produceren, door watermoleculen te splitsen in waterstof en zuurstof, waarbij ook warmte vrijkomt. Dit proces wordt elektrolyse genoemd. Voor meer informatie over dit proces en de combinatie van wind op zee en waterstof, kunt u terecht op de pagina over wind op zee en waterstof.