Windenergie op zee en de effecten op natuur en milieu

Windparken hebben gevolgen voor de natuur in het Noordzeegebied. Of het nu om zeezoogdieren gaat of om vissen, vogels, vleermuizen en bodemdieren. Soms is het effect positief, soms ook negatief. De Rijksoverheid onderzoekt de effecten en probeert de negatieve gevolgen tot een minimum te beperken.

Effecten op natuur

9.Effecten op de natuur_1 Zeezoogdieren Vogels Vissen Vleermuizen Bodemleven

Effect op

Effect van windparken op zeezoogdieren

Zeehond

Zeezoogdieren – waaronder de bruinvis, de gewone zeehond en de grijze zeehond – ondervinden overlast van het heigeluid in de aanlegfase van een windpark. Het gebied kan door dit geluid lange tijd ongeschikt worden als rust- en foerageergebied voor die soorten. Dit kan gevolgen hebben voor hun conditie en daarmee op hun overleving en voortplanting.

Effect van windparken op vogels en vleermuizen

Vogels kunnen op verschillende manieren last ondervinden van windparken. Vliegende vogel van de soort MorusbassanusZe kunnen bijvoorbeeld geneigd zijn om de windparken te vermijden omdat ze die niet (meer) als hun ‘leefgebied’ herkennen of omdat ze schrikken van de bewegende wieken. Zij zien zich dan genoodzaakt uit te wijken naar andere gebieden. Dit kost extra energie en/of tijd en gaat ten koste van hun conditie.

vleermuis

Vogels die niet afgeschrikt worden door windparken, lopen het risico in aanvaring te komen met de ronddraaiende rotorbladen (wieken) van turbines. Dit kan sterfte veroorzaken, wat weer kan leiden tot onaanvaardbare effecten op de hele populatie. Het risico op aanvaringen geldt voor vogels die op zee of aan de kust leven, maar ook voor trekkende ‘landvogels’ en voor over zee trekkende vleermuizen.

Effect van windparken op vissen

Er is nationaal en internationaal onderzoek gedaan naar de effecten van windparken op vissen in verschillende fasen van hun ontwikkeling (vislarve, jonge vis, volwassen vis). Daaruit blijkt dat het heigeluid in de aanlegfase van een windpark schadelijk kan zijn voor in ieder geval jonge vis. Uit onderzoek naar het effect van geluid op vislarven bleek echter geen significant effect waarneembaar.
Of het geluid van een draaiend windpark ook gevolgen heeft, is nog onduidelijk. Er is nog niet veel bekend over het onderwatergeluid van draaiende windturbines en de effecten daarvan op vissen. Wel is bekend dat het geluidsniveau vrij laag is en vaak niet uitkomt boven het achtergrondgeluid dat wordt veroorzaakt door (vissers)schepen.
Metingen in bestaande windparken lijken geen significante effecten op de vispopulaties in de windparken aan te tonen. Wel worden rondom de funderingen van windturbines meer en andere vissoorten aangetroffen dan op andere plekken, in het bijzonder rondom de stortsteen die gebruikt wordt om erosie tegen te gaan.

Verder verricht de Rijksoverheid onderzoek naar het onderwaterleven rondom wisselstroomkabels die vanuit de windturbineparken naar land gaan. Deze kabels hebben een elektromagnetisch veld. Dat veld kan mogelijk van invloed zijn op onderwaterleven, bijvoorbeeld op de oriëntatie van vissoorten als roggen en haaien.

Leven boven water

Doorverwijzingen

Natuur

Windmolens en vogels

De Rijksoverheid laat onderzoeken wat (de bouw) van windparken op de Noordzee mogelijk voor effect heeft op de natuur en de dieren in de Noordzee.

Kansen natuur

Vissen_school vissen onder water

Windparken op zee bieden Nederland kansen voor natuurontwikkeling. Zo voeren natuurorganisaties en  vergunninghouders van windparken proeven uit met oesters.

Innovatie

Bouw windpark

Innovatie, ontwikkeling, (internationale) samenwerking en opleidingen zijn belangrijk om de kosten van wind op zee omlaag te krijgen en biedt daarmee economische kansen.

Noordzeeloket

Over hoe de Rijksoverheid de Noordzee beheert en hoe de ruimte op de Noordzee is verdeeld. Wat op de Noordzee kan en mag en welke regels en voorwaarden daarvoor gelden.

Veelgestelde vragen

Op deze website vindt u veel informatie over Wind op zee. Vindt u niet wat u zoekt? Kijk dan bij de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.