Windenergiegebied Hollandse Kust (noord) inclusief Prinses Amalia Windpark (PAWP)

Bijzonderheden park

Windenergiegebied Hollandse Kust (noord) ligt 18,5 tot 33 kilometer uit de kust, tussen Castricum en Petten Daardoor is het windpark bij helder weer vanaf de kust te zien. Direct naast windenergiegebied Hollandse Kust (noord) ligt ook het eerder gebouwde Prinses Amalia Windpark. Prinses Amalia Windpark was in 2008 het tweede windpark dat op de Nederlandse Noordzee werd gerealiseerd. De elektriciteit wordt op het landelijk elektriciteitsnet gebracht via kabels die bij Wijk aan Zee aan land komen.

WINDENERGIEGEBIED HOLLANDSE KUST (noord) INCLUSIEF Prinses Amalia windpak (PAWP)

Locatie: Voor de kust van Noord-Holland

Hollandse Kust (noord) I - IV Prinses Amalia Windpark

In gebruik vanaf

2023

2008

In gebruik tot

ca. 2050

ca. 2028

Aantal turbines

69

60

Vermogen turbine (MW)

11

2

Vermogen windpark (MW)

759

120

Oppervlakte (km2)

88

14

Exploitant

Crosswind

Eneco

Kavels

Er is voor gekozen om niet het gehele windenergiegebied te gebruiken voor het windpark maar het principe van compact bouwen toe te passen. Hierdoor is er een kavel voor een windpark van 700 MW ontstaan met een netto oppervlak van 88 km2.

De vergunning voor het kavel van windenergiegebied Hollandse Kust (noord) is uitgereikt aan Crosswind. Het park zal in 2023 in gebruik worden genomen.

Alle rapporten en besluiten kunt u vinden op de website van RVO Bureau energieprojecten.

Doorvaart

Het windpark Hollandse Kust (noord) is niet toegankelijk voor vrije doorvaart. Doorvaart is na de bouw alleen mogelijk via een zogenaamde corridor, een doorvaartpassage.  Als doorvaartpassage zal in windenergiegebied Hollandse Kust (noord) de vrije ruimte tussen Prinses Amalia Windpark en windpark Hollande Kust (noord) worden gebruikt.

Het Prinses Amalia Windpark is alleen toegankelijk voor schepen tot 24 meter lengte onder strikte voorwaarden. In de gedragscode (pdf, 1.1 MB) voor veilig varen door windparken staan de regels en veiligheidstips om op een juiste manier door dit park te varen.

Vanaf de start van de bouw van windpark Hollandse Kust (noord) is doorvaart door Prinses Amalia Windpark niet meer mogelijk in verband met de veiligheid tijdens de bouwwerkzaamheden.

Medegebruik

In het Prinses Amalia Windpark is in 2021 een experiment met passieve visserij gestart.

Bij het openstellen van windenergiegebied Hollandse Kust (noord) inclusief Prinses Amalia Windpark komt een Handreiking gebiedspaspoort beschikbaar. Via een zonering in dit gebiedspaspoort wordt aangegeven waar in het windpark ruimte is voor medegebruik.

Besluitvorming openstelling Prinses Amalia Windpark

De openstelling van het Prinses Amalia Windpark voor doorvaart vloeit voort uit het Nationaal Waterplan 2016 – 2021. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties informeerde de Tweede Kamer op 14 maart 2018 per brief over de openstelling van het Prinses Amalia Windpark per 1 mei 2018 voor doorvaart.

Voorwaarden

Om de openstelling van het windpark mogelijk te maken zijn in de beleidsregel voorwaarden opgenomen waaraan men zich moet houden in een windpark. De beleidsregel (Staatscourant 2018-22588) is van toepassing op basis van artikel 6.10 van de Waterwet: instellen van veiligheidszones rondom windparken in de Nederlandse territoriale zee en de Nederlandse exclusieve economische zone. De algemene beleidsregel vormt de basis voor het Besluit van Algemene Strekking (B.A.S.) dat per windpark is opgesteld.