Windenergiegebied Hollandse Kust (west)

Bijzonderheden gebied

Windenergiegebied Hollandse Kust (west) ligt tussen 52 en 70 kilometer uit de kust, ten westen van windenergiegebied Hollandse Kust (noord). Het ligt dus ver van het vaste land en zal na realisatie niet vanaf de kust te zien zijn. De elektriciteit wordt op het landelijk elektriciteitsnet gebracht via kabels die bij Wijk aan Zee aan land komen.

WINDENERGIEGEBIED hollandse kust (west)
Locatie Ten westen van de Hollandse Kust (noord), 52-70 km uit de kust

In gebruik vanaf

2025/2026

In gebruik tot

ca. 2054

Aantal turbines

108

Vermogen turbine (MW)

14

Vermogen windpark (MW)

1516

Oppervlakte (km2)

176

Exploitanten

Oranje Wind Power II en Ecowende

Website

Nog onbekend

Kavels

Dit windenergiegebied is opgedeeld in drie kavels van elk ca. 700 MW, waarvan de twee noordelijke kavels (kavels VI en VII) het eerst ontwikkeld worden. De ontwerpkavelbesluiten zijn gepubliceerd en hebben ter inzage gelegen. Stukken zijn in te zien op de website van Bureau energieprojecten.

De tender voor kavels VI en VII heeft in 2022 plaatsgevonden. De bouw start in 2023. Vanaf 2025 zal het windenergiegebied stroom leveren.

Voor de ontwikkeling van kavel VIII wacht het kabinet de in ontwikkeling zijnde plannen van Tata Steel af voor verduurzaming van de energievoorziening en het productieproces. Daarna, mogelijk in 2024, besluit het kabinet dit kavel ontwikkeld wordt. De besluitvorming over de aanlanding van het betreffende deel van het net op zee zal hiermee samenhangen.

Alle rapporten en besluiten kunt u vinden op de website van RVO Bureau energieprojecten.

Doorvaart

Het windpark Hollandse Kust (west) is vanwege medegebruik niet toegankelijk voor vrije doorvaart. Doorvaart is na de bouw alleen mogelijk via een zogenaamde corridor, een doorvaartpassage.

Medegebruik

Bij het openstellen van windenergiegebied Hollandse Kust (west) komt een Handreiking gebiedspaspoort beschikbaar. Via een zonering in dit gebiedspaspoort wordt aangegeven waar in het windpark ruimte is voor medegebruik.